KONTAKTNUMRE: Problemer med: TV signalet tlf.: 4332 4700 -- Bredbånd Tlf.: 7070 4040 - Regninger, pakkeskift m.v. tlf.: 7695 8418

logo_325p

Vedtægter for Hedensted Antenneforening

 

 

§1 – NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er Hedensted Antenneforening (HAFNET), og dens formål er at eje og drive det etablerede bredbåndsanlæg. Foreningens hjemsted er Hedensted. Foreningen er stiftet den 5. februar 1973.

Foreningens formål er:
• Modtage og distribuere danske og udenlanske radio- og TV-kanaler
• Udbyde kapacitet til brug for datatrasmission (Internet)
• Udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over et bredbåndsanlæg
• Levere signal til andre antenneforeninger mod betaling

Udbud af serviceydelser kan foretages af foreningen selv, eller ved overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

§2 – MEDLEMSKAB

Stk.1
Enhver ejer af fast ejendom, som kan tilsluttes fællesantenneanlægget, har ret til at forlange tilslutning og gmedlemskab af foreningen, såfremt bestyrelsens fastsatte tilslutningsafgift og indmeldelsesgebyr er indbetalt til foreningen. Ved salg af en tilsluttet ejendom overtager køber den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme. Såfremt en husejer har ladet indføre stik til flere lejligheder i sin ejendom, er husejeren alene medlem og har som sådan én stemme pr. lejlighed. Dog max. 2 stemmer, såfremt lejemålene overstiger 2.

Stk.2
Udmeldelse skal ske skriftlig med 2 måneders varsel til udgangen af juni eller udgangen af december måned mod betaling af et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen i henhold til det gældende takstblad. Indbetalte tilslutningsafgifter tilbagebetales i intet tilfælde ved udmeldelse.

§3 – SIGNALFORSYNING TIL ANDRE END MEDLEMMER
Der kan ske signalforsyning til andre end medlemmerne mod at disse signalmodtagere betaler, et af bestyrelsen fastsat gebyr, der betales udover det løbende kontingent, medlemmerne betaler. Signalmodtager er ikke medlemmer og har ikke stemmeret på foreningens Generalforsamling eller eventuel i forbindelse med afholdelse af brugerafstemninger m.v.

§4 – VALG
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, således at 3 afgår på ulige år, mens 2 afgår på lige år. Ligeledes vælges en registreret eller autoriseret revisor for 1 år af gangen. Efter valget konstiturerer bestyrelsen sig selv.

§5 – REGNSKAB
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kopi af foreningens reviderede regnskab på opfordring udleveres til medlemmerne til gennemsyn inden generalforsamlingen. Bestyrelsen leder under ansvar overfor generalforsamlingen foreningens anliggender og disponerer – dog mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening, over anvendelsen af pengemidler, som indsættes på bank-, sparekasse- eller postgirokonto.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.
Revisor gennemgår foreningens regnskab og indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisor kan når som helst foretage kasseeftersyn.

§6 – GENERALFORSAMLING
Højste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes i dags-/ugepressen med mindst 30 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 20 dage før indsendes skriftligt til formanden. Dagsorden for generalforsamlingen skal senest 7 dage før offentliggøres i dags-/ugepressen. Under ptk. 5 offentliggøres alle indkomne forslag.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af foreningens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Almindeligt stemmeflertal er afgørende for alle på generalforsamlingen behandlede sager med undtagelse af vedtægtsændringer, sammenlægning med og overtagelse af andre antenneforeninger. Disse skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
•Valg af dirigent
•Formandens beretning
•Fremlæggelse af revideret regnskab
•Budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent
•Indkomne forslag
•Valg af bestyrelse
•Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
•Valg af revisor
•Eventuelt

§7 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, når mindst 1/4 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger dette. I så fald skal generalforsamllingen indkaldes senest 3 uger efter, at en sådan henvendelse foreligger. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som ordinær generalforsamling, i det dagordenen skal tydelig fremgå af indkaldelsen.

§8 – PROGRAMÆNDRINGER
Programændringer kan foretages af:
1.Bestyrelsen
2.Bestyrelsen efter en vejledende spørgeskemaundersøgelse blandt alle tilsluttede hustande. Spørgeskemaet kan evt. blot bekendtgøres i dag-/ugepresssen.
3.Efter en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer. Spørgeskemaet kan evt. blot bekendtgøres i dags-/ugepressen.

§9 – TEKNISK TILSYN
Bestyrelsen kan blandt forenings medlemmer vælge et medlem til at føre teknisk tilsyn med fællesantenne anlægget, modtage reklamationer fra brugerne, rådgive bestyrelsen i tekniske spørgsmål m.m. Omfanget af teknisk bistand og evt. honorar fastsættes af bestyrelsen.

§10 – KONTINGENT
Bestyrelsen drager omsorg for at det på generalforsamlingen vedtagne kontingent opkræves. Det er udlejer der, som ejer hæfter for betaling af tilslutningsafgift, indmeldelsesgebyr og kontingent.

§11 – AFBRYDELSE
Undlader et medlem at betale kontingent, afbrydes forbindelsen til antenneanlægget, herefter forbindelsen kan genetableres mod betaling af forfaldent kontingent og de med lukning og genåbning forbundne udgifter.

§12 – HÆFTELSE
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende forume. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§13 – OPHÆVELSE
Foreningen ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Derudover kan foreningen ophøre, såfemt mindst 3/4 af medlemmerne beslutter dette. Ved foreningens ophør træffer ekstraordinær generalforsamling bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens ejendom og eventuelle midler.

§14 – TVIVLSSPØRGSMÅL
Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af disse vedtagæter afgøres af generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19 marts 2014

Formand                    Næstformand
Carl Pedersen            Stig Løjkner